Наредба 1 и промените в нея

Следната публикация е кратко изложение на промените, които пряко засягат младите специализанти. Важно е да се отбележи, че тя е тълкувание на лица без юрдическо образование и е възможно в нея да има недостатъци.

На 23.07.2019 бяха обнародвани промени в Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. За тези промени се говореше още от м. януари 2019, като тогава представата беше, че специализантът ще бъде задължен да работи в същото лечебно заведение след завършване на специализацията си.

След това се появиха други поправки, които включваха и разпеделението на кадрите. След около 2 месеца обществено обсъждане, тези промени вече са факт. 

Наредба 1 преди промените

Всички, които са били в хода на обучението си по медицина през януари 2015г. си спомнят позитивната вълна, която дойде с новата наредба. От тогава специализантите:

 – Получават субсидия от държавата с цел ОБУЧЕНИЕ – такса, която е различна за всяка специалност и се определя от обучаващия университет.

 – По закон са длъжни да получават две минимални работни заплати от лечебното заведение в хода на своето обучение /до придобиване на специалност/.

Новата наредба предоставя ефективен метод, чрез който само за 3 години броят на младите лекари под 30г. нараства 2,7 пъти!

Мотиви за  новите промени

Новите променя внасят смут у всички студенти и стажант-лекари.

Някои от мотивите, които стоят зад нововъведение модел са “създаването на благоприятни възможности за професионално развитие на медицинските специалисти”

Посоченият ред е много по-гъвкав и дава възможност от една страна на придобилия специалност, за когото е изплащана субсидия, да има по-голяма свобода на избор къде да упражнява правото си на труд, а от друга – на работодателя да има право да извършва преценка на личните и професионални качества на придобилия специалност.”

За съжаление тези мотиви не се откриват в нововъведените промени.

Какво въвеждат промените?

Предложените промени са множество – те не са само за момента, в който специализацията започва, но и за целия процес на придобиване на медицинска специалност. Тук се разглеждат само промените, касаещи началото на специализацията.

Обобщено методите за започване на специализация са:

1.       Чрез договор с лечебното заведение – заплатата на специализанта идва от болницата. Би следвало да се разтълкува, че това ще бъдат само места, които не са държавна поръчка?

2.       Чрез получаване на субсидия от държавата, която ще се превежда на ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ и ще бъде в размер на две минимални работни заплати. /Не става ясно дали тази субсидия покрива и таксата за обучение към университета. Не са обосновани и причините защо такса за ОБУЧЕНИЕ се превежда на боничните заведения./  След придобиване на специалност човек има две опции – или да изплати обратно парите на държавата, или да работи 3 години на работно място, който той само трябва да си намери, в област, която той сам избира от списък, представен от министъра.

3.       Чрез финансиране на обучението  от трето лице.

4.       Чрез финансиране от евро програми, общини и т.н.

Какво остава неясно?

  1. Колко реално ще бъдат тези места с държавна субсидия?
  2. Защо изобщо се дефинира като субсидия за обучение? Ако не за заплата, то за какво се използва? Защо се превежда на болниците, а не на университета или специализанта?
  3. Остава ли механизмът за кандидатстване за финансиране на ОБУЧЕНИЕТО към университетите – в размер до 260лв?
  4. Кога ще бъдат разкрити първите места с държавна субсидия? Спрямо механизмът, заложен в наредбата, всяка болница трябва да кандидатства за такива места до 15 май и те да се разкрият до 30 октомври. Май месец отдавна мина – това означава ли, че местата, обявени в края на тази година, ще бъдат по стария механизъм?

Какво можем да направим ние?

АСМБ-София ще обобщи страховете на студентите в становище и ще очаква подробен отговор от Министерство на Здравеопазването за всичко, което остава неясно от тази сложна и дълга наредба.

 

Първите места с подобна субсидия най-вероятно ще излязат през м. Октомври 2019г. Дотогава се надяваме да имаме пълно разбиране на предложените промени и ще настояваме за справедлива Наредба 1.