Асоциация на студентите - медици в България, клон София

Какво е АСМБ – София?

АСМБ - София е неправителствена организация с идеална цел, активно участваща в и имаща влияние върху обществения живот в България, клон на националната Асоциация на студентите-медици в България (АСМБ).

АСМБ е организация с над 23 години опит и обединява студентите по медицина в цяла България. Тя има над 1200 членове в пет от медицинските университети в България (МУ София, Софийски университет, МУ Пловдив, МУ Плевен, Тракийски университет).

Нашите членове са инициативни, квалифицирани и обществено отговорни млади хора, които са постоянно ангажирани с различни проекти, програми и кампании, свързани с медицинското образование и общественото здраве.

АСМБ – София като част от семейството на IFMSA

International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA) е международна, независима, неполитическа, неправителствена организация, която обединява 108 асоциации на студенти по медицина в повече от 100 страни в света с над 1.2 млн. членове.

Призната е от ООН и СЗО като официален международен форум на всички студенти-медици.

Какви са нашите цели?

- Подобряване на квалификацията на студентите по Медицина чрез предоставяне на допълнителни възможности за обучение, работа и медицински практики.
- Промоция на здравето и превенция на различни заболявания сред българското население чрез реализация на обществени програми и кампании.

Международни обменни програми

АСМБ - София взема участие в осъществяване на обмен на студенти по Медицина между университети в различни краища на света. Всяка година над 100 български студенти имат възможност да участват в едномесечен стаж чрез международните обменни програми.

Курсове, обучения, тренинги

АСМБ - София провежда обучения, целящи по-добра подготовка на студентите по Медицина в България и предоставя допълнителни възможности за квалификация и участие в медицински практики. АСМБ - София осъществява редица образователни програми, някои от които с международно участие. Сред нашите партньори са: Y-Peer, Национален младежки форум, БМЧК и др.

Здравни кампании

Всяка година АСМБ - София реализира различни локални и национални програми в сферата на общественото здраве. Такива са кампаниите: „Борба с диабета”, „Контрол на хипертонията”, „АнтиСПИН”, „Teddy Bear Hospital”, „Medical Education Days”, „Борба с тютюнопушенето” и др.

Тези програми дават допълнителна подготовка и ценен опит на участващите студенти-медици и така АСМБ - София допринася за създаването на ангажирани, способни и обществено отговорни млади лекари.