Комитет по обществено здраве


Комитетът по обществено здраве (SCOPH) обединява студенти по медицина, които искат да учат, да развиват умения, да си сътрудничат, да изследват и да споделят идеи, когато става въпрос за решаване на всички въпроси, свързани с общественото здраве, включително глобалните здравни проблеми, здравни политики, промоция на здравето и образователни дейности.

История на SCOPH

Студенти по Медицина от IFMSA сформират стенд-бай комитет по студентско здравеопазване (SCOSH) през 1952 г. Голямото разнообразие от дейности, които извършва комитетът през следващите години, води до промяната на SCOSH на Постоянен комитет по здравеопазването (SCOH) през 1963. През 1983 г. името се променя още веднъж на Комитет по обществено здраве (SCOPH).

През тези шест десетилетия SCOPH членове, известни като SCOPHians, поддържат и подобряват голямото разнообразие от много интересни и енергични проекти на местно, национално, регионално и международно ниво.

Основните цели на SCOPH са:

- Повишаване на информираността за глобалните проблеми на общественото здраве;
- Образоване и обучение на студентите по медицина да вземат активно участие в обсъждането и решаването на обществените здравни проблеми;
- Работа в екип и сътрудничество с други публични здравни организации с цел да се работи по световните здравни проблеми на местно, национално и международно ниво;
- Осигуряването на приемственост и устойчивост на публичните здравни проекти.

По-голямата част проекти на SCOPH са:

- Базирани върху превенцията на заболявания и промоция на здравето;
- Ориентирани към специфичните нужди на населението във всеки регион и местно общество;
- Насочени към това, нашите общности да получат знания, здраве и опит. Освен това, студентите по Медицина, които участват в проекти на SCOPH, получават много по-добро разбиране на обществените здравни проблеми, засягащи собствената им страна, както и на ситуацията в други страни по света. Това споделяне на знания хвърля светлина върху глобалните последици за здравето.
- Свързани с хронични заболявания (включително сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, рак и др.), злоупотребата с алкохол и други субстанции, малария, туберкулоза, тропически и инфекциозни заболявания, психично здраве, здравето на детето на подрастващите, остаряването, безопасността на движението по пътищата, природни бедствия, хранене, бедност и социално неравенство, проблемите на здравеопазването в селските и отдалечените райони.

Регионалните здравни проблеми са някои от основните теми, върху които SCOPH се фокусира.