Комитет по научен обмен


Комитетът по научен обмен (Standing Committee on Research Exchange -SCORE) се стреми да даде на студентите по медицина от цял свят възможността да получат възможно най-добрата представа за медицинското обучение в останалите държави. Всички научни обмени се организират и координират единствено и изцяло от студенти по медицина.

Всеки университет се представа от локален отговорник по научния обмен (Local Officer on Research Exchange -LORE). Той има за задача да организира проектите на локално ниво, като осигури съответните проекти в научни центрове и лаборатории, както и да осигури общежития, в които ще бъдат настанени пристигащите обменници. На всеки обменник се назначава отговорник (Contact person - CP) ,който има задължението да покаже основните културни забележителности, да осигури необходимите ресурси на обменника, както и да бъде неговата социална връзка през времето на неговия престой. Това е особено важно, защото по този начин се засилва междукултурното общуване, разбиране и единство сред студентите по медицина в световен мащаб.

Основната цел на комитета по научен обмен е да предложи на бъдещите лекари възможността да опознаят методите на изследователска дейност в различни страни от целия свят. Това се постига чрез осигуряване на мрежи от активни студенти на местно и международно ниво, които в световен мащаб улесняват достъпа до обменни програми за изследователски проекти. Чрез нашите програми и предлагани възможности се цели студентите да се развият като културно образовани хора, които са добили възможно най-добрите изследователски умения и имат желанието да дооформят света на науката в предстоящото бъдеще.

Основните идеи на научният обмен са:

- Да се даде възможност на студентите по медицина да обогатят своето медицинско образование чрез натрупването на изследователски опит и да се научат на основните принципи, които се прилагат при извършването на изследвания;
- Да се подобри учебната дейност и да се натрупа необходимата база от практически и теоретични знания;
- Да се разшири хоризонта на студентите по медицина, като им се предостави възможността да приложат различните подходи при направата на медицински изследвания, да опознаят методите на обучение и работата на здравните системи, характерни за съответната страна, в която са на обмен.
- Да се създаде международна мрежа от студенти по медицина, имаща за цел да насърчи междукултурното общуване сред студентите.