Обмен в Първи Московски държавен медицнски университет

Медицински университет-София обявява кандидатстване за провеждане на практика в Първи Московски държавен медицински университет “И. М. Сечанов”. Практиката ще се проведе за периода 14.07-28.07.2019г.

Кой може да кандидатства?

Студенти от IV и V курс, успешно положили изпитите си към датата на кандидатстване. Средният им успех трябва да е минимум Мн. добър /4.50/.

Какви са необходимите документи?

Документите, нужни за кандидатстване, са:

  1. Заявление до Декана на Медицински факултет в свободен текст
  2. Автобиография по европейски формат
  3. Уверение, удостоверяващо статута на студента и средния му успех за целия период на обучение
  4. Документ за владеене на английски или руски език на ниво минимум B2
  5. Кратко мотивационно писмо

Къде да подам документите си?

Документите се входират лично в деловодната система на Общата канцелария на Деканата (стая 104, етаж 1).

Какъв е крайният срок?

Документите трябва да бъдат подадени до 15.04!

Снимка: FMSMU