Общо събрание на АСМБ-София

Уважаеми членове на АСМБ-София,

Управителният съвет на сдружение “Асоциация на студентите – медици в България – София” (АСМБ – София), гр. София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 2 от Устава свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружението на 17.09.2019 г. от 18:00ч. във Втора аудитория на Медицински факултет при Медицински университет – София, ул. “Здраве” 2, при следния дневен ред:

  1. Изслушване на отчета на членовете на управителния съвет на сдружението;
  2. Освобождаване на членовете на управителния съвет от отговорност;
  3. Приемане на изменения в устава на сдружението;
  4. Избор на председател и членове на управителния съвет на сдружението ;
  5. Определяне на размера на годишните вноски;
  6. Разни.

Поканват се всички членове на АСМБ – София да участват в Общото събрание. При липса на кворум, на основание на чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 4 от Устава, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на явилите се членове.

Във връзка със свикването на Общо събрание се обявява:

  1. Прием на кандидатури за членове на Управителен съвет на

АСМБ-София за 2019-2020 г.:

Кандидатурата се обявява чрез изпращане на електронно писмо със съответните документи до: secretary@amsb-sofia.org със срок не по-късно от 17:59 българско време на 04 септември 2019 г.. 

За повече информация относно подаването на кандидатурата и документите, които трябва да изпратите, може да прочетете тук: https://drive.google.com/file/d/1-nrv-R6m_gnP1Ii7aIVOhK5yrim8oCYN/view?usp=sharing 

  1. Приемане на предложения за промени в Устава на Сдружението

Предложения за промени в Устава на Сдружението може да направи всеки член – физическо лице на АСМБ-София.

Предложения се приемат не по-късно от 17:59 българско време на 11 септември 2019 г. единствено през електронен формуляр – https://forms.gle/8gxeL1r4rng6mZQp6 

Ако имате каквито и да е въпроси и коментари, моля свържете се с нас на secretary@amsb-sofia.org.

Поздрави,

УС на АСМБ-София 2018/2019

Постъпили кандидатури за членове на УС на АСМБ-София 2019/2020 към 05/09/2019

Постъпили предложения за промени в устава на АСМБ-София към 11/09/2019