Общо събрание на АСМБ-София

Уважаеми членове на АСМБ-София,

Управителният съвет на сдружение “Асоциация на студентите – медици в България – София” (АСМБ – София), гр. София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 2 от Устава свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружението на 01.10.2020 г. от 18:00ч. в Четвърта аудитория на Медицински факултет при Медицински университет – София, ул. “Здраве” 2, при следния дневен ред:

  1. Изслушване на отчета на членовете на управителния съвет на сдружението;
  2. Освобождаване на членовете на управителния съвет от отговорност;
  3. Освобождаване на членовете на управителния съвет от длъжност
  4. Приемане на изменения в устава на сдружението;
  5. Избор на председател и членове на управителния съвет на сдружението ;
  6. Определяне на размера на годишните вноски;
  7. Разни.

Поканват се всички членове на АСМБ – София да участват в Общото събрание. При липса на кворум, на основание на чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 4 от Устава, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на явилите се членове.

Във връзка със свикването на Общо събрание се обявява:

  1. Прием на кандидатури за членове на Управителен съвет на АСМБ-София за 2020-2021 г.:

Кандидатурата се обявява чрез изпращане на електронно писмо със съответните документи до: secretary@amsb-sofia.org със срок не по-късно от 17:59 българско време на 18 септември 2020 г.

За повече информация относно подаването на кандидатурата и документите, които трябва да изпратите, може да прочетете тук:

  1. Приемане на предложения за промени в Устава на Сдружението

Предложения за промени в Устава на Сдружението може да направи всеки член – физическо лице на АСМБ-София.

Предложения се приемат не по-късно от 17:59 българско време на 25 септември 2020 г. единствено през електронен формуляр:

Ако имате каквито и да е въпроси и коментари, моля свържете се с нас чрез имейл:

secretary@amsb-sofia.org

С уважение,

УС на АСМБ-София 2019/2020

Постъпили кандидатури за членове на УС на АСМБ-София 2020/2021 към 18/09/2020

Постъпили предложения за промени в устава на АСМБ-София към 25/09/2019