Роля на лекаря в оценката, диагностиката и превенцията на насилие над деца.

Насилието над деца е изключително тежък социален, психологически и медицински проблем, както в световен мащаб, така и в България. В процеса на изследване на децата-жертви на насилие ролята на лекарите е водеща. В редица случаи именно те са тези, които имат непосредствен контакт с деца-жертви на насилие и могат да регистрират не само тежките, но и „леките”, скрити форми на насилие. Това е важна предпоставка за взимане на съответни мерки спрямо детето, които да осигурят неговото психическо, физическо и емоционално здраве, с цел предотвратяване на тежки, включително и фатални последствия. В изследването на децата-жертви най-често са ангажирани съдебни лекари, които притежават специалните знания, умения и подходи за описание, обективно фиксиране, онагледяване и интерпретация на установените находки. Същевременно, в практиката има случаи, налагащи първоначалното изследване да бъде извършено от лекар с друга специалност (педиатър, общопрактикуващ, акушер-гинеколог, травматолог и т.н.), поради което е удачно тези специалисти да са способни да извършат изследването по методите и за целите на клиничната практика, с грижа към здравето и живота на детето, като същевременно се обръща внимание на находките по отношение на тяхната морфологична характеристика. Правилното описание на последната дава възможност за последваща интерпретация от съдебен лекар (вкл. с възможност за работа в екип с клиницист от друга медицинска специалност, извършил първоначалното изследване и ангажиран с лечението на детето) по отношение на механизъм и давност на травматичните увреждания, с обсъждане и анализ от съдебномедицинска гледна точка.

Основните проблеми, които ще бъдат дискутирани по време на курса са:

  • Насилие над деца – определение, понятие, аспекти на проблема (социален, психологически, МЕДИЦИНСКИ).
  • Нормативни документи, касаещи проблема.
  • Отговорност и роля на лекарите. Поведение в случаи на диагностицирано и/или подозирано насилие над дете.
  • Методика на изследване и описание на находката в случаи на физическо и сексуално насилие над деца.
  • Възможност и необходимост от работа в мултидисциплинарни екипи (включващи не само лекари от различни медицински специалности, но и психолози и социални работници).