Проект за изменение на Наредба 1

Следната публикация е кратко изложение на промените, които пряко засягат младите специализанти. Важно е да се отбележи, че тя е тълкувание на лица без юрдическо образование и е възможно в нея да има недостатъци.

Постът разглежда само новите промени, които са предложени на обществено обсъждане. За всички приети промени от м. юли 2019 – тук.

На 03/02 от Министерство на здравеопазването бяха публикувани предложния за промени в Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Предложението промени адресират проблемите, които специализантите адресираха към МЗ през лятото на 2019г. 

Основните промени, които се предлагат са:

– В проекта на наредбата е предвидено, че ако специалист, за когото са осигурявани средства по чл. 42 б на наредбата не изпълни задължението си да работи за срок от три години, той дължи обезщетение на Министерството на здравеопазването в размер на изплатените за него такси за теоретично обучение и такси за провеждане на модули извън базата, но няма да връща парите за трудовото си възнаграждение

– В случай, че специалистът е отработил част от задължителния тригодишен период, той трябва да върне само част от обезщетението

– В новите предложения на Наредбата е отбелязано, че при провеждане на конкурса за място за специализация се взимат предвид:

1. средният успех от следването и от държавните изпити;
2. оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки
до специалността, за която се кандидатства;
3. резултата от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която
кандидатства;
4. другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността
(социални, организационни, компютърни, езикови и др.)

– В настоящия проект е предвидено лечебното заведение,
получавало средства от Министерството на здравеопазването, да предложи на
завършилия специализант да работи в него за срок от три години. В случай че не бъде постигнато съгласие, специалистите, за които са осигурявани средства от Министерството на здравеопазването, ще са длъжни да работят по придобитата специалност в избрани от тях лечебни заведения, области или общини, определени от министъра на здравеопазването. В рамките на тригодишния срок специалистите ще имат право да променят лечебното заведение, в което работят с друго лечебно заведение, определено от министъра на здравеопазването.

Срокът за обществено обсъждане е 01/03