Устав

Устав на “Асоциация на студентите-медици в България – София”

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) “Асоциация на студентите-медици в България – София” е юридическо лице – сдружение с нестопанска цел.
(2) Сдружението е независима, демократична, неправителствена, неполитическа и нерелигиозна организация на студентите по медицина в гр. София.
(3) “Асоциация на студентите-медици в България – София” е организация, която действа в частна полза – на своите членове.
(4) Сдружението може да създава свои организационни образувания в страната. Същите нямат статут на юридически лица.

Раздел II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл.2. Наименованието на сдружението е “Асоциация на студентите-медици в България – София”, което може да се изписва и съкратено – “АСМБ – София”. Наименованието на сдружението се изписва на латиница по следния начин: “Association of Medical Students in Bulgaria – Sofia” (AMSB – Sofia).

Чл.3. (1) (изм. от ОС от 19.10.2006 г.) Седалището и адресът на управление на сдружението е: гр. София, район “Триадица”, бул. “Акад. Иван Гешов” № 15, Център по Хигиена, етаж 1, стая 35. (2) Сдружението притежава свой графичен символ и шрифт, които се отразяват върху неговия печат.
(3) (нов, приет от ОС от 01.10.2020 г.): Печатът на АСМБ – София е кръгъл, с две комети (външна и вътрешна). Във външното поле е изписано “Асоциация на студентите – медици в България – София”. Във вътрешното поле е изобразен плюс, в който е вграден образ на човек със стетоскоп около врата. Под него е изписано АСМБ-София едно под друго с главни букви.
(4) (нов, приет от ОС от 18.09.2018 г) Символът на АСМБ-София е изображение с големи сини букви „АСМБ-София“ със син плюс вляво от тях. В него е вграден образ на човек със стетоскоп около врата и лявата половина на плюса е по-светлосиня от дясната. Отдолу е изписано „Асоциация на студентите-медици в България – София.“
(5) Сдружението не е ограничено със срок или прекратително условие.

Раздел III. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

Чл.4. (1) (изм. от ОС от 23.10.2014 г.) АСМБ – София осъществява своята дейност за постигане на следните цели:
1. обединяване на студентите по медицина в гр. София, независимо от тяхната политическа, религиозна и национална принадлежност с оглед демократизиране на образователния процес;
2. подобряване на професионалната квалификация и издигане на социалния статус на студентите по медицина;
3. обмен на информация, анализиране, обобщаване и огласяване на проблемите на обучението по медицина и координиране на усилията за тяхното решаване;
4. организиране на международен обмен на студенти; 5. представяне пред държавните органи и обществени организации на социалните проблеми на студентите по медицина и търсене на съдействие за тяхното решаване; 6. отстояване на правата и законните интереси на студентите по медицина; 7. работи за подобряване общественото здраве на населението на Република България; 8. оказване на всестранна помощ при осъществяване на личните и колективни инициативи на студентите по медицина в съответствие с настоящия устав.
(2) (изм. от ОС от 19.10.2006 г.) Средства за постигане целите на АСМБ – София са: 1. членство в национални и международни професионални и студентски организации; 2. популяризиране целите на сдружението пред държавните органи и обществени организации, органите на висшето учебно заведение и обществото;
3. събиране на информация за обучението в София, в страната и в чужбина, за международния обмен, за проблемите на студентите по медицина и огласяване на събраните сведения;
4. организиране на сесии и семинари; 5. организиране и участие в обучения, стажове и специализации; 6. търсене на съдействие и привличане на консултанти и експерти за подпомагане дейността на сдружението.
(3) При осъществяване на своята дейност АСМБ – София влиза във връзки и контакти със сродни организации, с други обществени организации, с държавни органи и институции, с физически и юридически лица в страната и чужбина.

Раздел IV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Чл.5. (1) Имуществото на сдружението се формира от:

  1.  годишни вноски и допълнителни имуществени вноски на членовете;
  2.  дарения и завещания в полза на сдружението;
  3.  приходи от стопанисване на имуществото;
  4. приходи от стопанска дейност в рамките на целите на сдружението: от провеждане на квалификационни курсове, издателска дейност, образователен обмен, договори за съвместна дейност; средства, получени по национални и международни проекти, финансирания от частни лица и институции;
  5. други приходоизточници, позволени от закона. (2) (изм. от ОС от 19.10.2006 г.) Начинът на изразходване на средствата на сдружението се определя от Управителен съвет с квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете му.

(3) (изм. от ОС от 07.11.2013 г.) Управлението и разпореждането с банковите сметки на сдружението се извършва съвместно с подписите на Председателя и зам.-председателя на Управителния съвет
(4) По решение на Общото събрание, от имуществото на сдружението могат да се обособяват целеви фондове.
(5) Дейността на сдружението се финансира от приходите, определени в чл. 5.1. от Устава.
(6) Имуществото на сдружението се влага, по решение на Управителния съвет, в банкови депозити, ценни книжа, недвижими имоти и по друг подходящ начин. Вложенията трябва да бъдат сигурни и да гарантират запазването и увеличаването на имуществото, като едновременно с това се държи сметка за нестопанската цел на сдружението.
(7) За постигане на целите си и за съхраняване и увеличаване на имуществото си, сдружението може да извършва, в страната и чужбина, сделки с нетърговски характер, включително и да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи, вещни права, ценни книжа, права върху интелектуална собственост.
(8) (изм. от ОС от 23.10.2014 г.) Сдружението е собственик на материалното съдържание на авторските права върху интелектуалната собственост, придобити в резултат на работата на Управителния съвет или друго физическо лице член на Сдружението, получил подкрепата на Управителния съвет.
(9) Сдружението може да учредява и да участва в търговски дружества в страната и в чужбина с оглед реализиране на целите си или с оглед набирането на средства за осъществяване на дейността си.
(10) Сдружението не може да участва в събирателни и в командитни дружества като неограничено отговорен съдружник.

Раздел V. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.6. Членството в АСМБ – София е доброволно.

Чл.7. (1) Член на АСМБ – София може да бъде всеки студент по медицина в гр. София, независимо от неговата национална, етническа, религиозна, политическа или полова принадлежност.
(2) (изм. от ОС от 07.11.2013 г.) Членството в АСМБ – София се запазва до 1 (една) година след завършване, считано от официалното връчване на дипломата или при прекъсване обучението на студента.

Чл.8. За членове на АСМБ – София могат да бъдат приемани и юридически лица (студентски сдружения, обществени организации, търговски дружества), които:
1. работят в областта на медицината и/или обучението по медицина; 2. дейността им е съвместима с целите и средствата на сдружението.

Чл.9. (1) В състава на сдружението може да бъде включено и лице, което не отговаря на изискванията за членство, с решение на Общото събрание на АСМБ – София за това. В този случай лицето получава статут на почетен член.
(2) Кандидатите за почетни членове трябва да имат значителен принос за постигане на целите на АСМБ – София и за издигане на авторитета на сдружението.
(3) Почетният член няма право да гласува.

Чл.10. (1) (изм. от ОС от 17.09.2019 г.) Физическите лица, кандидати за членове на Сдружението се приемат въз основа на попълнена електронна бланка за членство и попълнена и прикачена писмена молба за членство, подадена до Управителния съвет чрез интернет страницата на АСМБ-София (www.amsb-sofia.org).
(2) Електронната бланка и непопълнен екземпляр на молбата за членство се намират на интернет адрес https://amsb-sofia.org/register/
(3) Управителният съвет взема решение относно приемането на подалото молба физическо лице. Членството възниква от датата на одобрение на молбата.
(4) Кандидатът заявява волята си за членство към Асоциацията и декларира, че споделя целите и е съгласен с Устава на Сдружението.
(5) Кандидатът декларира, че е съгласен АСМБ-София да обработва личните му данни и да ги ползва за целите, посочени в Политиката за защита на личните данни на Сдружението. Кандидатът декларира, че е запознат с Политиката за защита на личните данни на АСМБ-София и с правата си.

Чл.11. Всеки член на АСМБ – София има право: 1. да участва в дейността на Сдружението; 2. да участва в управлението и да упражнява правото си на глас в Общото събрание на АСМБ – София;
3. да бъде осведомяван за дейността на сдружението, да преглежда книжата, да получава информация и да участва в обсъждането и оценяването на дейността на сдружението; 4. да прави предложения, искания и други; 5. да се ползва от защитата на АСМБ – София при осъществяване на дейност, свързана с целите му и в рамките на устава;
6. да заяви свободно своето напускане на АСМБ – София.

Чл.12. (изм. от ОС от 29.07.2011 г;изм. от ОС от 07.11.2013 г.; изм. от ОС от 23.10.2014 г.) Всеки член на АСМБ – София е длъжен:
1. да съдейства за осъществяване на целите на сдружението; 2. да спазва устава; 3. да изпълнява решенията на органите на АСМБ – София; 4. да не използва по какъвто и да е начин членството в сдружението за цели, противоречащи на устава му.
5. да бъде лоялен към сдружението, като се отнася коректно, колегиално и етично с останалите членове на сдружението, изпълнява добросъвестното произтичащите от членството им в АСМБ-София задължения и се въздържа от всякакви действия, които накърняват доброто име, с което се ползва АСМБ – София в обществото и пред неговите партньори в страната и чужбина, както и действия, които противоречат на основните принципи, върху които е основана АСМБ – София и прокламирани в Раздел I от настоящия устав.

Чл.13. (1) Членството в АСМБ – София се прекратява: 1. по собствено желание, чрез подаване на заявление до Управителния съвет. В този случай членството се прекратява от датата на подаване на заявлението;
2. със завършване на образованието при условията на чл. 7.2. от настоящия устав; 3. със смъртта или поставянето под запрещение на физическото лице – член на сдружението; 4. със заличаване на юридическото лице – член на сдружението; 5. с прекратяване на сдружението; 6. с изключване; 7. при отпадане поради закъснение за плащането на членски внос повече от три месеца, констатирано от Управителния съвет въз основа на водената счетоводна отчетност.

(2) (изм. от ОС от 29.07.2011 г.;изм. от ОС от 07.11.2013 г.) Решението за изключване на член на АСМБ – София се взема от Управителния Съвет при поведение, което прави понататъшното членство несъвместимо, при констатирани:
1. системни или груби нарушения на устава; 2. злоупотреба с финансовите средства на сдружението с цел незаконно присвояване или отклонение на финансови средства не по предназначение;
3. злоупотреба с длъжността, заемана в сдружението, с цел лично облагодетелстване; 4. при използване на името на АСМБ – София за осъществяване на цели, противоречащи на тези на устава;
5. при подронване авторитета на сдружението; 6. при неспазване решенията на органите на АСМБ – София; 7. при проява на нелоялност към АСМБ-София

Чл.14. При прекратяване на членството направените имуществени вноски и дарения остават в полза на сдружението.

Чл.15. За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на направените от него имуществени вноски, предвидени с устава и с решенията на Общото събрание.

Чл.16. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт на физическото лице, съответно при прекратяване на юридическото лице.

Раздел VI. ОРГАНИ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.17. Органи на управление на АСМБ – София са: 1. Общо събрание; 2. Управителен съвет;

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.18. (1) Общото събрание е върховен орган на сдружението. В него участват всички членове на сдружението.
(2) Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно в седалището на сдружението от Управителен съвет или по писмено искане на 1/3 от членовете му. В случай, че Управителен съвет не свика Общото събрание в едномесечен срок от постъпване на искането, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове.
(3) (изм. от ОС от 29.07.2011 г.; изм. от ОС от 07.11.2013 г., изм. от ОС от 23.11.2014 г.) Свикването на Общото събрание става чрез публикуване на покана в „Държавен вестник” или в един централен ежедневник. Поканата се поставя на място за обявления в Медицински Университет – София, най-малко един месец преди датата на събранието. В нея се посочват датата, часа, мястото, дневния ред за провеждане на събранието и по чия инициатива то се свиква.
(4) Общото събрание се счита законно, ако на него присъстват повече от 1/2 от всички членове на сдружението. Ако не се яви нужното число членове, събранието се отлага за един час покъсно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят.
(5) Физическите лица участват в събранието лично и не се допуска участие чрез пълномощник. Юридическите лица се представляват от законния си представител или от изрично упълномощено, с нотариално заверено пълномощно, лице.
(6) (изм. от ОС от 19.10.2006 г.)Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите с явно гласуване, освен ако законът или този устав предвиждат друго. Всеки член има право на един глас.
(7) По въпросите за изменение, допълнение или приемане на нов устав, участие в други организации, придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти на сдружението, учредяването на вещни права върху такива имоти в полза на други лица и за обременяването им с тежести, преобразуване или прекратяване на сдружението, решенията се взимат с мнозинство 2/3 от присъстващите членове на сдружението.
(8) (отм. от ОС от 19.10.2006 г.) (8) (нов, приет от ОС от 07.11.2013 г) Предложение за промени в Устава на Сдружението може да направи всеки член – физическо лице на АСМБ – София. За тази цел в 7-дневен срок преди датата на Общото събрание, предложенията за промени в Устава се представят на действащия Управителен съвет. Управителният съвет ги систематизира и ги представя за гласуване от Общото събрание. Предложението се прави за всеки член и алинея от Устава поотделно. За тази цел се попълва бланка-образец, която се предоставя от Управителния съвет. Бланката съдържа следните задължителни полета: текущ вид на член, алинея по настоящия Устав; предлагана промяна; аргументи и мотиви.
(9) По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.

Чл.19. (изм. от ОС от 29.07.2011 г.; изм. от ОС от 23.10.2014 г.) Общото събрание: 1. изменя, допълва и приема нов устав на сдружението; 2. определя точния брой на членовете на Управителния съвет, освобождава от отговорност настоящия Председател и членове на Управителния съвет и провежда избори за Председателя и членове на Управителния съвет за новия мандат;
3. взема решения относно участие в други организации, преобразуване или прекратяване на сдружението;
4. взема решения за придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти на сдружението, учредяването на вещни права върху такива имоти в полза на други лица и за обременяването им с тежести;
5. приема плана и бюджета на сдружението; 6. определя размера и начина на събиране на годишните и на допълнителните имуществени вноски;
7. отменя решенията на другите органи на АСМБ – София, когато същите противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.20. (1) (нов, приет от ОС от 29.07.2011 г.; изм. от ОС на 25.11.2011; изм. от ОС от 07.11.2013 г.; изм. От ОС на 16.11.2016) Управителният съвет се състои от 4 до 12 физически лица, членове на АСМБ – председател, заместник – председател, секретар, отговорник „връзки с обществеността” и още от 1 до 8 други члена – локален отговорник по медицинско образование (Local Ofiicer of Medical Education), локален отговорник по репродуктивно здраве и СПИН (Local Officer of Reproductive Health and Aids), локален отговорник по човешки права и мир (Local Officer of Human Rights and Peace), локален отговорник по обществено здраве (Local Public Health Officer), локални отговорници по професионален обмен (Local Exchange Officer)-заминаващи и пристигащи, локални отговорници по научен обмен (Local Officer of Research Exchange) – заминаващи и пристигащи, като конкретният брой на членовете се определя с решение на Общото събрание
(1A) (нов, приет от ОС от 29.07.2011 г., изм. от ОС от 23.10.2014 г.) Кандидатите за членове на Управителния съвет обявяват своята кандидатура и стратегия за развитие на организацията. За тази цел в 14 – дневен срок преди датата на Общото събрание кандидатите за съответните длъжности предоставят на действащия Управителен съвет необходимите съгласно този устав документи. Управителният съвет прави преценка дали са изпълнени определените в устава за заемане на съответната длъжност изисквания, след което допуска одобрените от него кандидатури за гласуване от Общото събрание. При разглеждането и одобрението на кандидатурите Управителният съвет се ръководи единствено и само от критериите заложени в устава. В случай, че нито един от кандидатите не отговаря на критериите, заложени в настоящия устав за заемане на съответната длъжност, действащият управителен съвет допуска всички обявени кандидатури за гласуване от Общото събрание. Управителният съвет в 7 – дневен срок преди датата на Общото събрание предоставя на членовете на АСМБ-София с кандидатурите, покриващи изискванията за съответната позиция.
(1Б) (нов, приет от ОС от 29.07.2011 г.; изм. от ОС на 25.11.2011г.; изм. от ОС от 07.11.2013 г.; изм. от ОС от 23.10.2014 г. ) За да бъдат допусати до избор за съответната длъжност в Управителния съвет, кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
1. За председател: Сертификат за участие от Генерална Асамлея на Международната Федерация на Асоциациите на Студентите – Медици (International Federation of Medical Students’ Associations), както и сертификат от две национални срещи на АСМБ удостоверени с подписа на председателя на АСМБ и печата на Сдружението.
2. за заместник – председател: Сертификат за участие от Генерална Асамлея (GA) или от Европейска регионална среща (EuRegMe) на Международната Федерация на Асоциациите на Студентите – Медици (International Federation of Medical Students’ Associations) или от Генерална Асамблея (GA) на Европейската Асоциация на Студентите – Медици (European Medical Students’ Association – EMSA), както и сертификат от две национални срещи на АСМБ, удостоверени с подписа на председателя на АСМБ и печата на Сдружението.
3. за локален отговорник по медицинско образование (Local Ofiicer of Medical Education), за локален отговорник по репродуктивно здраве и СПИН (Local Officer of Reproductive Health and Aids), за локален отговорник по човешки права и мир (Local Officer of Human Rights and Peace), за локален отговорник по обществено здраве (Local Public Health Officer), секретар, отговорник „връзки с обществеността” сертификат от една национална среща на АСМБ удостоверени с подписа на председателя на АСМБ и печата на Сдружението.
4. За локален отговорник по професионален обмен (Local Exchange Officer) и локален отговорник по научен обмен (Local Officer of Research Exchange): Сертификат за участие на една Генерална Асамлея на Международната Федерация на Асоциациите на Студентите – Медици (International Federation of Medical Students’ Associations) или на една Европейска Регионална Среща
(EuRegMe) или на една Субрегионална среща на обмените (SRT) , както и сертификат от една национална среща на АСМБ удостоверени с подписа на председателя на АСМБ и печата на Сдружението.
(1В) (нов, приет от ОС от 07.11.2013 г) За да бъде легитимен, новоизбраният Управителен съвет трябва да се състои от минимум 4 физически лица, членове на АСМБ-София. Четирите длъжности, които са задалжителни за осъществяване на дейността на Сдружението са: председател, зам.-председател, сектетар и поне един отговорник по обмен – локален отговорник по професионален обмен (Local Exchange Officer) или локален отговорник по научен обмен (Local Officer of Research Exchange)
(2) (изм. от ОС от 19.10.2006 г.) Председателят и членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание с тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите за срок от 1 (една) година. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани на същата длъжност само веднъж.
(3) (изм. от ОС от 19.10.2006 г.) Управителният съвет заседава най-малко веднъж месечно и се свиква от Председателя си или по искане на някой от членовете на Управителния съвет.
(4) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат представлявани на заседанията му от друг член на Управителния съвет с изрично писмено пълномощно. За присъстващ на заседанието член се приема и такъв, с който има двустранна телефонна или друга комуникационна връзка, позволяваща пълноценното му участие в обсъжданията и вземането на решения. Гласуването на такъв член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(5) (изм. от ОС от 19.10.2006 г.) Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя, а в негово отсъствие от Заместник-председателя. Решенията се вземат с обикновено мнозинство с явно гласуване, освен ако законът или уставът предвиждат друго.
(6) Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.
(7) (нов, приет от ОС от 19.10.2006 г.) В началото на мандата си Управителният Съвет приема Правилник за дейността си.

Чл.21. (1) (изм. от ОС от 29.07.2011 г; изм. от ОС от 07.11.2013 г.) Управителният съвет: 1. представлява сдружението чрез Председателя или Заместник-председателя си, а в случай на изрично решение – и чрез друг свой оправомощен член;
2. организира и ръководи текущата дейност на АСМБ – София; 3. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и отчита дейността на сдружението пред него;
4. предлага планове и програми за дейността на сдружението; 5. предлага на Общото събрание бюджета, организационната и управленска структура на сдружението;
6. приема и отстранява членовете на сдружението; 7. осъществява връзката и координацията с други сродни организации в страната и чужбина;
8. изготвя отчета на АСМБ – София за дейността и изпълнението на бюджета; 9. взема решения относно придобиването, управлението и разпореждането с движимото имущество на сдружението, по начин определен в чл.5. ал. 6 и 7 от Устава;
10. извършва други дейности, които не са от изричната компетентност на други органи на сдружението.
11. избира физически лица – членове на АСМБ-София на постоянни или временни позиции, определени от УС, след проведен конкурс.
12. приема правилник за дейността си в началото на мандата. (2) (изм. от ОС от 19.10.2006 г.; изм. от ОС от 07.11.2013 г.) Председателят: 1. представлява АСМБ – София пред трети лица; 2. организира и ръководи заседанията на Управителния съвет; 3. следи за изпълнение на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет; 4. заедно със зам.-председателя управлява и се разпорежда с банковите сметки на сдружението;
5. отчита дейността си ежемесечно на заседания на Управителния съвет.

(3) (нов, приет от ОС от 19.10.2006 г.; изм. от ОС от 07.11.2013 г.) Заместник- председателят: 1. представлява АСМБ -София пред трети лица; 2. осъществява и координира ежедневната дейност на сдружението; 3. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението;
4. установява отношения с държавни органи, местни органи, неправителствени организации и потенциални донори;
5. заедно с председателя управлява и се разпорежда с банковите сметки на сдружението; 6. в отсъствието на Председателя ръководи заседанията на Управителния съвет; 7. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет на сдружението;
8. подготвя вътрешните актове на АСМБ-София и ги представя за приемане от Общото събрание или от Управителния съвет;
9. подготвя отчети, изисквани от Управителния съвет или от трети лица; 10. отчита дейността си ежемесечно пред Управителния съвет; 11. изпълнява други възложени му от Общото събрание и от Управителния съвет задължения. (4) (изм. от ОС от 19.10.2006 г.; изм. от ОС от 07.11.2013 г.) Секретарят: 1. води протоколите от заседанията на Управителния съвет и на Общото събрание; 2. отговаря за надлежното изготвяне и съхраняване на документите на сдружението; 3. отговаря за подготовката на отчета на Управителния съвет и на другите материали за провеждане на Общото събрание;
4. обработва и докладва на Управителния съвет постъпилите от членовете молби, предложения и възражения;
5. подготвя и съхранява кореспонденцията на сдружението и осигурява протичането на административната част от дейността на сдружението;
6. отчита се ежемесечно на заседания на Управителния съвет. (5) (отм. от ОС от 07.11.2013 г.) (6) (нов, приет от ОС от 19.10.2006 г.; изм. от ОС от 07.11.2013 г.) Отговорникът „Връзки с обществеността”:
1. установява контакти с трети лица с цел набиране на финансови средства за сдружението;
2. отговаря за връзките на сдружението с обществени организации, масмедии и други сдружения;
3. предава два междинни шестмесечни отчета на секретаря на Управителния съвет по време на мандата си.
4. координира взаимоотношенията на АСМБ – София със сходни организации в страната и чужбина;
(7) (нов, приет от ОС от 07.11.2013 г) Всеки от членовете на Управителния съвет представя отчет за дейността си най-малко 14 (четиринадесет) дни преди Общото събрание на секретаря на Управителния съвет. Отчетът се оповестява пред Общото събрание в писмен, електронен вид.
(8) (нов, приет от ОС от 07.11.2013 г) Всеки член на Управителния съвет трябва да представи минимум два отчета за дейността си през мандата, които да бъдат публикувани в официален сайт / група на АСМБ – София.

Раздел VII. ДОКУМЕНТИ НА АСМБ – СОФИЯ

Чл.22.(1) Официалните документи на АСМБ – София, при встъпване в правоотношения с трети лица, се подписват от Председателя или от упълномощен член на Управителния съвет и се подпечатват с печата на сдружението. Те следва да съдържат наименованието, седалището, адреса, данните за регистрацията на сдружението и БУЛСТАТ.
(2) (изм. от ОС от 29.07.2011 г.; изм. от ОС от 07.11.2013 г.) Документите, свързани с управлението и разпореждането с банковите сметки на сдружението, се подписват от Председателя или Зам. Председателя на Управителния съвет на сдружението поотделно или заедно и се подпечатват.

Раздел VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.23. Прекратяване дейността на АСМБ – София става: 1. с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от всички членове на АСМБ – София;
2. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл.24. (1) Ликвидацията се извършва по предвидения от закона ред. (2) При ликвидация на сдружението имуществото му преминава в полза на Медицински Университет – София (Медицински факултет).

Раздел IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.25. Въпросите, неуредени в настоящия устав и актовете на Общото събрание, се уреждат от действащото гражданско законодателство.

Чл.26. Настоящият устав е приет на Учредително събрание на АСМБ – София, състояло се на 30.09.2003 г. и е изменен на Общо събрание на сдружението, проведено на 19.10.2006 г. и на Общо събрание на сдружението, проведено на 18.11.2007 г. и на Общо събрание на сдружението, проведено на 06.11.2008г. и на Общото събрание на сдружението на 29.07.2011 г. и на Общото събрание на сдружението на 25.11.2011 г и на Общото събрание на сдружението на 07.11.2013 г. и на Общото събрание на сдружението на 23.10.2014 г. и на Общото събрание на сдружението на 16.11.2016 г.