Докторантура

След като студентът по медицина завърши, той получа образователна степен магистър по медицина (M.D.). Ако в хода на следването си е решил, че би искал да отдели част от времето си на наука след като завърши, може да кандидатства за придобиване на научна степен. Научните степени са две – доктор и доктор на науките.

Степента доктор се счита и за образователна, защото в хода на придобиването ѝ се получава допълнително образование. Тоест това е образователна и научна степен “доктор” (ОНС Доктор), д.м. или PhD. Степента се придобива след защита на дисертационен труд. За нея могат да кандидатстват хора с образователна степен магистър.

Най-високата научна степен е доктор на науките и се придобива за особени заслуги в развитието на конкретна научна специалност, многократно надхвърлящи по обем и качество работата за придобиване на ОНС доктор. Означава се с д.м.н. (доктор на медицинските науки) или DSc.

За конкурсите за ОНС доктор можете да следите в сайтовете на всеки медицински университет или факултет  в раздел наука / научна дейност.

Докторантурата може да се проведе в редовна или задочна форма или под формата на самостоятелна подготовка. При редовна форма докторантът получава “стипендия” от университета в размер ок. 500лв. всеки месец.

Ако все още не сте се насочили към тема и научна специалност, подходящи за Вас са редовна или задочна форма на обучение .

Ако сте избрали своята тема, научна специалност и научен ръководител, както и ако работите на трудов договор, по-подходяща за Вас е самостоятелната форма на обучение.