Кандидатствай за Еразъм+

Медицински университет-София обявява конкурс за студенти по медицина за мобилност с цел обучение по програма ЕРАЗЪМ+ за академичната 2020/2021г.

Какво представлява програмата?

Еразъм+ практика е реализирането на студентски стаж в чужбина по време на обучение и до една година след дипломирането на студента. Периодът за стажове е между 2 и 12 месеца. Един студент може да участва в периоди на мобилност с обща продължителност от максимум 12 месеца за всеки цикъл на обучение(бакалавър, магистратура, докторантура), независимо от броя и вида на дейностите за мобилност, но само един път в рамките на една акдемична година.

На какви изисквания трябва да отговарям, за да мога да кандидатствам?

За да кандидатстваш и да бъдеш одобрен трябва:

  • Да си завършил успешно първите два семестъра от обучението си
  • Да имаш среден успех над Добър 4.00 към момента на кандидатстване.

За кои университети мога да кандидатствам?

Всеки кандидат има право на три университета, подредени по реда на желания. Списък на университетите, с които МУ-София има двустранно споразумение може да намерите тук*

*Кандидатстването за университети в Италия е преустановено

Какви документи се изискват?

Преди крайния срок се подават следните документи:

  • Заявление за кандидатстване – свободен текст
  • Академична справка
  • Уверение за успех и че е записан
  • Мотивационно писмо на работния език за участие в програмата
  • Документ за владеене на работния език, ако има такъв
  • CV (европейски формат)

Какъв  крайният срок за подаването им и къде се подават?

Крайният срок за подаване на документите е до 20.03.2020г. Документите се подават в Ректората на МУ-София, ет. 12, стая 9.

Поради епидемиологичната обстановка се предполага удължаване на срока. Въпреки това силно те съветваме да оползотвориш времето си и да ги подадеш в предварително зададения срок.

Какво трябва да заплатя?

Одобрените кандидати не запалащат академична такса в приемащия университет. Допълнително им се отпуска месечна субсидия в зависимост от страната на заминаване. Няма отделна субсидия за пътни разходи.

 

Полезни линкове: