Общо събрание на АСМБ-София

Уважаеми членове на АСМБ-София,

Управителният съвет на сдружение “Асоциация на студентите – медици в България – София” (АСМБ – София), гр. София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 2 от Устава свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружението на 27.09.2022 г. от 18:00ч. в Аудитория 2 на Медицински факултет при Медицински университет – София, ул. “Здраве” 2, при следния дневен ред:

  1. Изслушване на отчета на членовете на управителния съвет на сдружението;
  2. Освобождаване на членовете на управителния съвет от отговорност;
  3. Освобождаване на членовете на управителния съвет от длъжност;
  4. Приемане на изменения в устава на сдружението;
  5. Избор на председател и членове на управителния съвет на сдружението;
  6. Определяне на размера на годишните вноски;
  7. Разни

Поканват се всички членове на АСМБ – София да участват в Общото събрание. При липса на кворум, на основание на чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 4 от Устава, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на явилите се членове.

Във връзка със свикването на Общо събрание се обявява:

1. Прием на кандидатури за членове на Управителен съвет на АСМБ-София за 2022/2023 г.:

Кандидатурата се обявява чрез изпращане на електронно писмо със съответните документи до: secretary@amsb-sofia.org със срок не по-късно от 17:59 българско време на 13 септември 2022 г.

2. Приемане на предложения за промени в Устава на Сдружението

Предложения за промени в Устава на Сдружението може да направи всеки член – физическо лице на АСМБ-София. Предложения се приемат не по-късно от 17:59 българско време на 20 септември 2022 г. единствено през електронен формуляр.

Ако имате каквито и да е въпроси и коментари, моля свържете се с нас на secretary@amsb-sofia.org.

С уважение,

УС на АСМБ-София 2021/2022

 

Постъпили кандидатури за членове на УС на АСМБ-София 2022/2023 към 13/09/2022

Постъпили предложения за промени в устава на АСМБ-София към 20/09/2022