Общо събрание на АСМБ-София

Уважаеми членове на АСМБ-София,

Управителният съвет на сдружение “Асоциация на студентите – медици в България – София”
(АСМБ – София), гр. София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 2 от Устава свиква
ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружението на 28.09.2021 г. от 18:00ч. в Анатомична Аудитория към
Медико-Биологичен Комплекс, ул. “Здраве” № 2 при спазване на всички противоепидемични
мерки, при следния дневен ред:

1. Изслушване на отчета на членовете на управителния съвет на сдружението;
2. Освобождаване на членовете на управителния съвет от отговорност;
3. Освобождаване на членовете на управителния съвет от длъжност;
4. Приемане на изменения в устава на сдружението;
5. Избор на председател и членове на управителния съвет на сдружението;
6. Определяне на размера на годишните вноски;
7. Разни.

Поканват се всички членове на АСМБ – София да участват в Общото събрание. При липса на
кворум, на основание на чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 4 от Устава, събранието се отлага с един
час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от
броя на явилите се членове.

Във връзка със свикването на Общо събрание се обявява:

1. Прием на кандидатури за членове на Управителен съвет на
АСМБ-София за 2021/2022г.:

Кандидатурата се обявява чрез изпращане на електронно писмо със съответните документи
до: secretary@amsb-sofia.org със срок не по-късно от 17:59 българско време на 14 септември
2021г.

2. Приемане на предложения за промени в Устава на Сдружението:

Предложения за промени в Устава на Сдружението може да направи всеки член – физическо лице на АСМБ-София.
Предложения се приемат не по-късно от 17:59 часа българско време на 21 септември 2021г.
единствено през електронен формуляр: 

Ако имате каквито и да е въпроси и коментари, моля свържете се с нас на secretary@amsb-sofia.org.

С уважение,
УС на АСМБ-София 2020/2021

Постъпили кандидатури за членове на УС на АСМБ-София 2021/2022 към 14/09/2021

Постъпили предложения за промени в устава на АСМБ-София към 21/09/2021